Atbildības noliegšana

1. Informācija, kas ievietota šīs vietnes (turpmāk - Vietne) lapās, ir paredzēta lietotāju brīvai iepazīšanai ar jautājumiem, kas varētu viņus interesēt.

2. Visa informācija tiek sniegta sākotnējā formā, bez garantijām par pilnīgumu vai savlaicīgumu un bez jebkādām citām tiešām vai netiešām garantijām. Piekļuve vietnei, kā arī tās satura izmantošana tiek veikta tikai pēc jūsu ieskata un uz jūsu risku.

3. Vietnes administrācija pieliek visas pūles, lai lietotājiem sniegtu precīzu un uzticamu informāciju, bet tajā pašā laikā neizslēdz kļūdu iespējamību.

4. Vietnes saturs tiek sniegts brīvi kā labas gribas akts, "kā ir", bez jebkādiem līgumiem vai līgumiem starp jums, šīs vietnes lietotājiem, administrāciju, serveru īpašniekiem, kuros tas tiek mitināts, vai jebkurš cits, jebkādā veidā, kas saistīts ar šo vai ar to saistītajiem projektiem, uz kuriem [līgums] var attiekties tieši.

5. Administrācija nesniedz nekādas garantijas vai garantijas attiecībā uz vietni un tās saturu, tostarp, bez ierobežojumiem, attiecībā uz savlaicīgumu, atbilstību, precizitāti, pilnīgumu, uzticamību, pieejamību vai atbilstību kādam konkrētam vietnes mērķim un Saturs saistībā ar to, ka, izmantojot vietni, nebūs kļūdu, tā būs droša un nepārtraukta, ka administrācija novērsīs visas kļūdas vai ka vietnē nebūs vīrusu vai citu ļaunprātīgu kodu, un Saturs un vietne nepārkāpj trešo personu tiesības.

6. Dažas saites šajā vietnē noved pie resursiem, kas atrodas trešo pušu vietnēs. Šīs saites ir ievietotas lietotāju ērtībai un nenozīmē, ka administrācija apstiprina citu vietņu saturu. Turklāt Vietnes administrācija neuzņemas nekādu atbildību par šo resursu pieejamību un par to saturu. Šis paziņojums attiecas uz visām saitēm, kas tiek piedāvātas vietnē, un materiāliem visās vietnēs, kurām var piekļūt, izmantojot tīmekļa vietnes reklāmkarogus un saites.

7. Administrācijas pienākumos neietilpst kontrole pār nodotās informācijas likumību vai nelikumību (jebkura, ieskaitot, bet ne tikai, starp lietotājiem pārsūtīto informāciju, iekšēja informācijas pārsūtīšana dažādu saišu, tekstu vai arhīvu veidā), šīs informācijas nodošanas, saņemšanas vai izmantošanas īpašumtiesību vai likumības noteikšana.

8. Administrācija veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu Satura precizitāti, atbilstību un likumību, taču tā neuzņemas atbildību par personu vai organizāciju darbībām, kas tieši vai citādi veiktas, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama vietnē vai saņemta caur to, kā to paredz administrācija, tā un trešās personas.

9. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem administrācija atsakās no jebkādiem apgalvojumiem un garantijām, kuru sniegšana citādi var būt netieša, un atsakās no atbildības saistībā ar vietni, saturu un to izmantošanu. Vietnes administrācija nekādā gadījumā nebūs atbildīga nevienai pusei par jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem vai citiem netiešiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot informāciju šajā vietnē vai jebkurā citā vietnē, uz kuru ir hipersaite no mūsu vietnes, atkarība no notikumiem, produktivitātes samazināšanās, atlaišana vai darba aktivitātes pārtraukšana, kā arī izraidīšana no izglītības iestādēm par jebkādu zaudētu peļņu, saimnieciskās darbības apturēšana, programmu vai datu zaudēšana jūsu informācijas sistēmās vai citādi, kas radusies piekļuves, izmantošanas vai nespējas dēļ izmantot vietni, saturu vai jebkuru saistītu interneta vietni vai nedarboties, kļūda, izlaidums, pārtraukums, defekts, dīkstāve vai pārraides kavēšanās, datorvīruss vai sistēmas kļūme, pat ja administrācija ir skaidri informēta par šāda bojājuma iespējamību.

10. Tikai reklāmdevējs ir atbildīgs par Vietnē ievietoto reklāmu. Vietne īpaši paziņo, ka tā negarantē iespēju iegādāties vai izmantot noteiktas preces vai pakalpojumus par cenām un / vai ar noteikumiem, kas norādīti reklāmu vienībās (teksti, reklāmkarogi). Jūs piekrītat, ka vietne nav atbildīga par jebkādām iespējamām sekām (ieskaitot zaudējumus), kas rodas no jebkādām attiecībām ar reklāmdevējiem.

11. Vietne paredz iespēju lietotājiem publicēt komentārus par publicētajiem materiāliem. Vietne neuzņemas nekādu atbildību par komentāru saturu un tajos publicētās informācijas pareizību, kā arī vietne nav atbildīga par jebkādiem ieteikumiem vai viedokļiem, kas var būt iekļauti komentāros. Turklāt, tā kā internets pilnībā nenodrošina drošu informācijas aizsardzību, vietne nav atbildīga par informāciju, kas nosūtīta, izmantojot internetu.

12. Iesniedzot materiālus Vietnei, nosūtītāja puse garantē un apstiprina, ka tai pieder šo materiālu autortiesības, tā ir saņēmusi atļauju publicēt no autortiesību īpašnieka vai ka šie materiāli ir publiski pieejami un tiek publicēti saskaņā ar likums vai sākotnējā avota prasības. Nosūtītāja puse arī garantē un apstiprina, ka saņēmējam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības nosūtīt šos materiālus un ka šāda nosūtīšana nepārkāpj neviena tiesības un likumīgās intereses.

13. Vietne var izmantot identifikācijas sīkfailus, lai saglabātu gan jūsu personisko, gan vispārējo informāciju. "Sīkfaili" ir mazi teksta faili, kurus interneta vietne var izmantot, lai atpazītu atkārtotus apmeklētājus, atvieglotu vietnes apmeklētājam piekļuvi un izmantošanu, kā arī izsekotu vietnes apmeklētāju trāpījumus un apkopotu vispārīgu informāciju, lai uzlabotu tās saturu. Izmantojot vietni, jūs piekrītat vietnes sīkdatņu izmantošanai.

14. Administrācija patur tiesības veikt izmaiņas, nepaziņojot par tām lietotājiem. Administrācija arī nav atbildīga par jebkādas informācijas, ko esat pievienojis vietnei vai citiem ar to saistītiem projektiem, mainīšanu, rediģēšanu vai dzēšanu.

15. Administrācijai ir tiesības liegt piekļuvi vietnei jebkuram lietotājam vai lietotāju grupai, nepaskaidrojot savu darbību iemeslus un iepriekšēju paziņojumu.

16. Administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma par savas darbības iemeslu mainīt vai dzēst saites uz informāciju, grafiskiem, skaņas un citiem datiem, ko Lietotāji ievietojuši Vietnē.

17. Visas preču zīmes, preču, pakalpojumu un organizāciju nosaukumi, dizainparaugu tiesības, autortiesības un blakustiesības, kas ir minētas, izmantotas vai citētas vietnes lapās, pieder to likumīgajiem īpašniekiem, un to izmantošana šeit nedod jums tiesības jebkurai citai lietošanai ... Ja vien nav norādīts citādi, šīs vietnes lapas nekādā veidā nav saistītas ar autortiesību īpašniekiem, un neviens, izņemot autortiesību īpašnieku, nevar rīkoties ar tiesībām izmantot materiālus, kurus aizsargā autortiesības. Jūs esat atbildīgs par šo un līdzīgu materiālu izmantošanu.

18. Šajā vietnē publicētās informācijas lasīšana, izplatīšana vai pārveidošana var būt tās valsts tiesību aktu pārkāpums, kurā jūs skatāties šo vietni.

19. Lietotājs piekrīt, ka visi iespējamie strīdi tiks atrisināti saskaņā ar Krievijas tiesību normām.

20. Lietotājs piekrīt, ka normas un likumus par patērētāju tiesību aizsardzību nevar piemērot viņa Vietnes izmantošanai, jo viņš nesniedz maksas pakalpojumus, tostarp informāciju un konsultācijas.

21. Administrācijas bezdarbība, ja Lietotājs vai Lietotāju grupa pārkāpj lietotāja līgumu, neatņem Administrācijai tiesības veikt atbilstošas darbības, lai vēlāk aizsargātu Vietnes intereses.

22. Visas tiesības uz materiāliem vietnē tiek aizsargātas saskaņā ar ES un Krievijas Federācijas tiesību aktiem, ieskaitot autortiesības un blakustiesības.

23. Lapu izkārtojums, logotips, grafika un attēli šajā vietnē ir aizsargāti ar autortiesībām.

24. Ja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem kāds no nosacījumiem tiek atzīts par nederīgu, pārējie nosacījumi paliek spēkā un paliek spēkā.

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat atrunai un noteiktajiem noteikumiem un uzņematies visu atbildību, kas jums var tikt uzlikta.

Vietnes administrācijai jebkurā laikā ir tiesības veikt izmaiņas Noteikumos, kas stājas spēkā nekavējoties. Turpinot izmantot vietni pēc izmaiņu veikšanas, jūs automātiski piekrītat ievērot jaunos noteikumus.